before I will begin

Posted on pon 01/14/08 in in passing

Na razie tylko usi?uj? rozgry?? Textpattern. Zbiera?am si? do tego od bardzo dawna – odk?d po raz pierwszy natkn??am si? w internecie na ten skrypt. Ju? wtedy bardzo podoba?y mi si? efekty zastosowania css na wielu blogach opartych o textpattern, czysto?? kodu i sporo mo?liwo?ci konfiguracyjnych ukrytych w tym lekkim skrypcie.

Jednak, gdzie? po drodze zosta?am fank? WordPress i zabaw? z Textpattern od?o?y?am na pó?niej. Przez ten czas pojawi?o si? w Polsce wi?cej blogów opartych na tym skrypcie – jednego z nich jestem sta?? czytelniczk?.
Zapewne Textpattern nigdy nie zdob?dzie takiej popularno?ci jak WordPress – cho?by dlatego, ?e korzystanie z niego wymaga wi?cej wysi?ku ni? instalacja pluginów i szablonów przy pomocy kilku klikni?? .
Textpattern posiada te? swój specyficzny “j?zyk tagów” nazwany textile. Dzi?ki niemu mo?na w prosty sposób generowa? czysty kod html. Tyle, ?e najpierw trzeba nauczy? si? korzysta? z textile.
W tej chwili w?a?nie usi?uj? rozgry?? i zapami?ta?, jak to dzia?a.

Dopisek “jeszcze nie teraz” pewnie b?dzie przez jaki? czas opisem tego blogu. Jeszcze nie zdecydowa?am, co z tym miejscem zrobi?, gdy ju? poznam tajniki Textpattern. By? mo?e b?dzie to fotoblog, albo blog graficzny… nie wiem i w tej chwili nie b?d? si? nad tym zbyt g??boko zastanawia?. Bawi? si?, nie próbuj?c nigdzie obwieszcza?, ?e za?o?y?am nowy blog.

Recent comments


Skomentuj

# ktos wrote on piÄ… 07/22/05 at 02.11 :

taki sobie test kmentarza.

Leave a comment