Czasem co? warto napisa?

Posted on wto 10/27/15 in my net

nawet, gdy nie bardzo ma si? o czym pisa?.
Jednak nie jest to okoliczno??, która zniech?ca?aby do pisania i publikowania bardzo wielu internetowych “pisarzy”, nie zniech?ci zatem i mnie ;).
W ramach rekompensaty za brak sensownej tre?ci – obiecuj? mo?liwie najbardziej prawid?ow? form?, czyli po prostu stosowanie zasad j?zyka polskiego w praktyce.
Czasem wol? przeczyta? tekst o niczym, za to napisany poprawn? polszczyzn?, ni? – nawet m?dre tre?ci, za to z mas? b??dów.
Oczywi?cie ka?demu mog? zdarzy? si? b??dy. Jednak w dobie programów i aplikacji, które same podkre?laj? owe b??dy w??ykiem – wyst?powanie “byków” w ilo?ci hurtowej odczytuj?, jako lekcewa?enie czytelników.
W takim lekcewa?eniu celuje szczególnie wielu autorów blogów, a ju? hektolitry b??dów ortograficznych i stylistycznych mo?na znale?? – niestety – na prowadzonych przez kobiety blogach o urodzie, kosmetykach, modzie.
Regularnie zagl?dam na wiele takich blogów, zreszt? sama zacz??am niedawno prowadzi? kobiecy blog. W?ród tych blogów jest bardzo niewiele takich, których autorki staraj? si? pisa? poprawnie po polsku.

Jak ju? wspomnia?am, ka?dy ma prawo pope?ni? b??d – mo?e wkra?? si? literówka, czy jaka? stylistyczna gafa. Jednak, gdy b??dów w ka?dym po?cie jest kilka, kilkana?cie, trudno to uzna? jedynie za przypadkow? wpadk?.
B??dem, który wiele blogerek pope?nia nagminnie, jest pisanie “na prawd?” w kontek?cie “naprawd?, jaka jestem nie wie nikt”. Z zasady partyku?? NAPRAWD? nale?y pisa? razem, jako ?e jest jednym s?owem.
Partyku?? maj?c? na celu podkre?lenie prawdziwo?ci jakiego? s?du czy stwierdzenia, albo podkre?lenie niedowierzania.
Drobne przyk?ady:
- naprawd? widzia?am ten film
- to naprawd? bardzo zabawna historia
- czy naprawd? s?dzisz, ?e by?abym do tego zdolna?
Mo?na oczywi?cie napisa? “na prawd?”, ale w kontek?cie “powo?uj?c si? na prawd? historyczn?”, czyli tam, gdzie s?owo prawda wyst?puje, jako rzeczownik.
To oczywi?cie nie jedyny b??d wyst?puj?cy bardzo cz?sto na blogach – jest ich wiele, ale ten pojawia si? najcz??ciej.
I na dzisiaj zako?cz? post o niczym, z którego wyszed? post o b??dach j?zykowych na blogach ;).

Recent comments


No comments

This article has not been commented yet. Do not hesitate to add your own comment!

Leave a comment