Articles in ‘my net’

Czasem co? warto napisa?

Posted on wto 10/27/15 in my net, no comments yet, Read the post

nawet, gdy nie bardzo ma si? o czym pisa?.
Jednak nie jest to okoliczno??, która zniech?ca?aby do pisania i publikowania bardzo wielu internetowych “pisarzy”, nie zniech?ci zatem i mnie ;).
W ramach rekompensaty za brak sensownej tre?ci – obiecuj? mo?liwie najbardziej prawid?ow? form?, czyli po prostu stosowanie zasad j?zyka polskiego w praktyce.
Czasem wol? przeczyta? tekst o niczym, za to napisany poprawn? polszczyzn?, ni? – nawet m?dre tre?ci, za to z mas? b??dów.
Oczywi?cie ka?demu mog? zdarzy? si? b??dy. Jednak w dobie programów i aplikacji, które same podkre?laj? owe b??dy w??ykiem – wyst?powanie “byków” w ilo?ci hurtowej odczytuj?, jako lekcewa?enie czytelników.
W takim lekcewa?eniu celuje szczególnie wielu autorów blogów, a ju? hektolitry b??dów ortograficznych i stylistycznych mo?na znale?? – niestety – na prowadzonych przez kobiety blogach o urodzie, kosmetykach, modzie.
Regularnie zagl?dam na wiele takich blogów, zreszt? sama zacz??am niedawno prowadzi? kobiecy blog. W?ród tych blogów jest bardzo niewiele takich, których autorki staraj? si? pisa? poprawnie po polsku.

Browse by categories

Recent comments